Zastosowanie do temperatury 80°C

Kompozyt Thio Material został poddany testom wytrzymałości na ściskanie oraz wytrzymałości na rozciąganie w zakresie dynamicznego modułu Younga i pełzania. Badania przeprowadzono w zakresie temperatur od 20 do 80°C celem sprawdzenia reakcji materiału w wysokich temperaturach oraz w kontakcie z cieczami w wysokich temperaturach. Wyniki badań wykazały, że w przypadku powtarzających się obciążeń, następuje zmniejszenie właściwości mechanicznych w temperaturze powyżej 80°C. W tym zakresie temperatur zachowanie kompozytu Thio Material jest zbliżone lub lepsze w porównaniu z betonem cementowym. Okazjonalnie wyższe temperatury są dopuszczalne, jeśli występują one przez krótki okres.

  • Ośrodek badawczy: SGS Intron (NL)
  • Badania przeprowadzono zgodnie z normami: MEN-EN 12390-3, NEN-EN 12390-6, NEN-EN 1992-1-1.